Verstening

Door klimaatverandering krijgen we in Nederland (en de rest van de wereld) steeds meer te maken met extreem weer en extreme temperaturen. Enerzijds neemt het aantal hevige regenbuien en de intensiteit hiervan steeds meer toe waardoor wateroverlast ontstaat. Anderzijds zullen de zomers steeds droger worden waardoor watertekorten en hittestress zal ontstaan. Door de groei van de wereldbevolking zullen steden steeds meer groeien en zal groen plaats moeten maken voor bebouwing en infrastructuur. De toename van verhard oppervlak wordt verstening genoemd en brengt een aantal negatieve effecten met zich mee voor zowel mens, natuur en mileu.

Wateroverlast en droogte

In de bodem en vegetatie kunnen grote hoeveelheden water worden opgeslagen. In onverharde oppervlaktes kan regenwater makkelijk infiltreren in de grond waarna het langzaam door planten weer kan worden opgenomen. Bij verharde oppervlaktes geldt het tegenovergestelde: water kan niet in de grond worden opgenomen en zal via het riool worden afgevoerd. Doordat het verharde oppervlakte toeneemt zal het riool steeds meer onder druk komen te staan en eindigt er minder water als grondwater. Tijdens landurige of hevige regenbuien kan de riolering hierdoor overbelast raken waarna wateroverlast ontstaat.

Tijdens droge zomers wordt grondwater o.a. gebruikt voor drinkwater en in de landbouw bij het irrigeren/beregenen van gewassen. Doordat de zomers steeds warmer en droger worden zal de vraag naar grondwater in deze periodes ook toenemen. Echter, door verharding zal het steeds lastiger worden om onze grondwaterbuffer na deze droge periodes weer aan te vullen.

Hittestress

Tijdens hete zomerdagen zal de temperatuur in steden altijd hoger liggen dat in het gebied daarbuiten. Dit komt doordat steen en asfalt de warmte erg goed absorbeert en vasthoud. Vegetatie heeft een verkoelend effect omdat het water verdampt en dus warmte onttrekt. Extreem hoge temperaturen zijn niet aangenaam, maar brengen ook problemen met zich mee voor de gezondheid van de mens, vooral risicogroepen zoals ouderen en jonge kinderen.

Natuur en biodiversiteit

De uitbreideing van bebouwde gebieden gaat vaak ten koste van vegetatie en natuur. Verstening zorgt voor een versnippering van de aanwezige natuurgebieden waardoor het voor dieren moeilijker wordt om naar andere gebieden te trekken. Ook in de bebouwde gebieden heeft verstening effect op de flora en fauna. Steeds vaker worden in achtertuinen planten ingewisseld voor tegels waardoor de populatie van bijvoorbeeld vogels, vlinders en egels in de stad zal afnemen.

Monitoring

Het is dus belangrijk dat in gemeentelijke visies en beleid rekening gehouden wordt met verstening. Door monitoring van het aandeel verharde oppervlakte en vegetatie kan een goed inzicht worden verkregen in de huidige status en ontwikkelingen. Urgis brengt nauwkeurig het verharde en groene oppervlak in kaart op basis van luchtfoto’s, zowel op de openbare ruimte als particulier eigendom. Door middel van historische data kunnen veranderingen in kaart worden gebracht en kunnen ontwikkelingen gevolgd worden. Door inzicht te krijgen in de hoeveelheid en verdeling van verharding en groen, kunnen gerichte en effectieve maatregelen genomen worden.

Bent u benieuwd naar deze oplossing of wilt u meer informatie? Neem dan contact us!